Tungkol/About

(scroll down for English version)

Ilang taong nakalipas, meron akong isang blog na ang pakay ay pagkilatis sa kalagayan ng Filipinas, sa pulitika at kultura nito, mula sa perspektibang “katipunero” at ang pagsulong sa pagbabago sa Filipinas sa inspirasyong Katipunero… Hindi ko ito natuloy, marahil dahil sa ilan o maraming beses na pagpapaliban sa pagsulat, dala ng katamaran o sa salita na ako’y may pagkamuhi – distraksiyon. Mga ilang buwan din ang proseso ng pagtatag ng blog na ito at pag-aayos nito.

Ano ba ang layunin ng blog na ito? Layunin nito ang pagtalakay ng mga paksa sa larangan ng pulitika, kasaysayan, kultura – at kung pahihintulutan ng Grasya – pilosopiya, sikolohiya at sosyolohiya, ang huli’y mga larangang madalas lang pag-usapan sa loob ng batong dingding ng akademya, sa daigdig ng Filipinas & Kanada at iba pa, sa Tagalog at Ingles. Itatampok rin ang mga gawang pampanitikan ng may-akda, at pag-uusapan rin ang iba’t-ibang mga bagay na nangyayari sa ating araw-araw na ordinaryong buhay.

Nawa’y mapukaw ang inyong interes at patuloy na sumubaybay sa blog na ito. Hindi ko po mapapangako na palaging maganda ang inyong mababasa rito, ngunit sa abot po ng aking makakaya, awa ng Nakatataas, at pagtulak sa pagsusulat nito, ay makaiwas sa pangit.

**********************************************************************************************************

Some time ago, I started a blog the aim of which was the scrutiny of the Philippines’ condition, in its politics and culture, from a “katipunero” (Filipino revolutionary) perspective and advocate revolutionary change in the country. I discontinued this blog due to neglect brought about by distractions – a word this person has an issue with – and just laziness. A medium period of time also went in the process of starting this blog and putting it in order.

What does it aim? The blog aims to discuss topics on politics, history, culture and – if Grace allows – philosophy, psychology and sociology, stuff that’s usually talked about in the academic iron tower, in the Filipino and Canadian & elsewhere worlds, in Tagalog and English. It will also feature literary creations by this author, and also discuss everyday, plain stuff just to prevent you from moving away in the probability that you don’t understand, comprehend what is in here.

I hope your interest is piqued and continue to read this blog. I won’t promise that you’ll always get quality stuff here, but by the extent of my abilities, grace from On High, and pushing my self to inject something here, prevent mediocre from appearing here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: