May-akda/Author

pad_re@yahoo.com.ph_9eb72743

Idrian

Filipino na nakatira sa British Columbia sa Kanada, nasa mga gulang na bente, may hilig sa kasaysayan, pulitika, pilosopiya at mga ganoon, may mga “bagay” sa buhay, may mga pangarap at tunguhin.

A Filipino who lives in British Columbia in Canada, in his twenties, has a likeness for history, politics, philosophy and such, has “things” in life, has dreams and goals.

Maaari din niyo akong mabasa sa/You can also read me at:
http://twitter.com/BurgosIdrian

One Response to May-akda/Author

  1. Anonymous says:

    Thank you for your interest for marxianeconomics. Alex

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: