Hindi kapani-paniwala…

19 Oct 2012

Ipinanukala ng Mga Nagkakaisang Bansa sa isang ulat na i-“decriminalize” o hindi gawing krimen ang prostitusyon sa Filipinas at ibang mga bansa sa Asya.

Ang mga dahilang ibinigay nito para sa legalisasyon ay kakatwa at hindi maganda. Magbibigay man ito ng proteksyon sa mga “sex worker,” mag-eenganyo ito sa mga kababaihan na pasukin ang gawaing ito, sapagkat madali at walang problema sa batas, di ba? At hindi tayo makatitiyak na ang legalisasyon ay pipigil sa mga abuso at ibang mga masamang bagay na nakatali sa gawaing ito. Ang tawag na ito para sa legalisasyon ay magle-lehitimo sa prostitusyon at magdudulot ng mga dagdag na kadiliman sa lipunan. Ang mga kasalukuyang batas ukol sa prostitusyon ay nandiyan hindi lang para pigilin ang pagpasok ng mga babae sa ganitong propesyon kundi pati na rin pagpigil sa anumang pagluluwag sa lipunang maidudulot ng legal na prostitusyon.

At sa oposisyon sa panukalang ito, tiyak na hindi ako nag-iisa rito.

 

PS: Tingnan na hindi ginamit ang salitang “prostitusyon” sa ulat ng MNB, kundi “sex work” at “sex worker” sa halip na “prostitute.” Ang kapangyarihan ng mga salita.